karta podarunkowa

Regulamin Karty podarunkowej „VEZUVIO” BCM Nowatex Adam Miśkiewicz

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty podarunkowej.I. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie BCM Nowatex lub Sklepie internetowym www.sklep.bcmnowatex.com.pl w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

 • Wydawca – BCM Nowatex Adam Miśkiewicz z siedzibą w Puszczykowie 62-040 przy ul. Wrzosowa 11 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, pod numerem EWID. 2665, NIP 777-262-43-36, REGON 634276949.

 • Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej.

 • BCM Nowatex - salony wystawowy Wydawcy, któryego adres dostępny jest na stronie internetowej w domenie sklep.bcmnowatex.com.pl

 • Sklep internetowy sklep.bcmnowatex.com.pl - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie sklep.bcmnowatex.com.pl prowadzona przez BCM Nowatex Adam Miśkiewicz z siedzibą w Puszczykowie 62-040 przy ul. Wrzosowa 11 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, pod numerem EWID. 2665, NIP 777-262-43-36, REGON 634276949.

 • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Salonie BCM Nowatex oraz w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl.

 • Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie podarunkowej następujący w chwili dokonania zakupu Karty podarunkowej w Salonie BCM Nowatex albo w chwili jej rejestracji online w przypadku dokonania zakupu Karty podarunkowej w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl.

 • Kod Aktywacyjny – ciąg znaków służący do aktywacji Karty podarunkowej w przypadku zakupu Karty podarunkowej w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl.

 • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane, przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów.

II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w Salonie BCM Nowatex lub w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl.

 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na kwotę 100 zł. Każda kolejna karta to dodatkowe 100 zł.

 3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi na plastikowym nośniku. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty podarunkowej na nośniku, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.

 4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego sklep.bcmnowatex.com.pl. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.

 5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

 6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

 8. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa zakupiona w Sklepie BCM Nowatex nie podlega zwrotom.

 9. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej poprzez dokonanie jej Aktywacji. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego sklep.bcmnowatex.com.pl.

   

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa daje możliwość dokonywania zakupów Towarów w Salonie BCM Nowatex, Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl

 2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej Aktywacji, tj. zakupu Karty podarunkowej albo aktywowania Karty podarunkowej zakupionej za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.bcmnowatex.com.pl za pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.

 3. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy.

 4. Karta podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl nie wymaga aktywowania przez Użytkownika.

 5. Wydawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie sumują się.

 6. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.

 7. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej.

 8. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką , kartą płatniczą/kredytową lub płatnościami elektornicznymi udostępnionymi w ramach sklepu internetowego sklep.bcmnowatex.com.pl.

 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności Karty podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą podarunkową (np. braku odczytu Karty podarunkowej na skutek uszkodzenia jej nośnika).

 10. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

 

 

 1. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania, bezpośrednio w Salonie BCM Nowatex lub telefonicznie pod numerem tel. 61 8133 950.

 2. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci kodu Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe ze strony wydawcy w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 2. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym sklep.bcmnowatex.com.pl z użyciem kodu Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci kodu Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe ze strony wydawcy przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.