prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

  1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w regulaminie. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu (sklep@bcmnowatex.com.pl) najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. 

  2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

  1. zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;

 

  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

  1. Zwracany towar z dowodem zakupu należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie bezpośrednio na adres: BCM Nowatex, ul.Wrzosowa 11, 62-040, Puszczykowo. Prosimy nie wysyłać paczek do Paczkomatów, ponieważ nie będą one odbierane przez pracowników firmy. Wzór oświadczenia zostanie dołączony do faktury/paragonu.

  2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.

  3. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.


 

Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sklep może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego towaru.

2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. Zwrot płatności dokonanych przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. W przypadku wątpliwości co do danych, Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-    Adresat : 
B.C.M. Nowatex Adam Miśkiewicz
ul. Wrzosowa 11
62-040 Puszczykowo
fax 618193859
email sklep@bcmnowatex.com.pl

-    Ja/My.................................................... niniejszym informuję/informujemy 
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

-    Data zawarcia umowy/odbioru

..................................................

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.................................................................................................................

 

-    Adres konsumenta(-ów)

 

      ..................................................................................................................

 

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

     ..............................................................

 

-    Data:

 

     ..............................................................