regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez firmę B.C.M. Nowatex Adam Miśkiewicz sklep internetowy działający pod adresem: http://www..bcmnowatex.com.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/o_firmie.html, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Klientowi poprzez wybraną formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta – konto, które zakłada Klient w oparciu o dane rejestrowe celem jego późniejszej identyfikacji przez Sklep przy realizacji zamówień;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – funkcja Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

PDF – (ang. Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems w celu utrwalania plików tekstowych i innych dokumentów.

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. 


 

Sklep internetowy BCM Nowatex, działający pod adresem http://www..sklep.bcmnowatex.com.pl  prowadzony jest przez B.C.M. Nowatex Adam Miśkiewicz, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 11, 62-040 Puszczykowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, pod numerem KRS Nr EWID. 2665, NIP 777-262-43-36, REGON 634276949.

Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@bcmnowatex.com.pl, telefonicznie: 61 8133 950 lub za pośrednictwem faksu: 61 8133 859, a także pisemnie na adres: BCM Nowatex Adam Miśkiewicz ul. Wrzosowa 11, 62-040 Puszczykowo.

I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu BCM Nowatex Adam Miśkiewicz, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową www.bcmnowatex.com.pl. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.

 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.

 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

II

Warunki techniczne składania zamówień

1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

c) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta:

 

 • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;

 • 512 MB pamięci operacyjnej RAM;

 • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;

 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;

 • dostęp do internetu;

d) włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.


 

III

Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie BCM Nowatex następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania jak i prawidłowej realizacji zamówień Klienta.

 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres sklep@bcmnowatex.com.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 4. Poprzez rejestrację w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących Konta, składanych zamówień jak i innych danych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, z wyłączeniem informacji o charakterze marketingowym, w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej.

 5. Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.


 

IV

Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Proces zamawiania towaru rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności towaru, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i komunikację w formie elektronicznej - na wskazany adres poczty elektronicznej.

 4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.

 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VII regulaminu.

 7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu BCM Nowatex),  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

 8. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 9. Wartości podane w tabeli rozmiarów są wartościami mierzonymi z dokładną starannością, natomiast mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm).

V

Cena produktów oraz formy płatności

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (23%) i nie obejmują kosztów dostawy. Ceny w sklepie stacjonarnym i online mogą się różnić.

 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.

 3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

 5. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:

 1. przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

 2. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 1. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 2. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji.

VI

Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Klienta opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep.

 2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 3. W stosunku do Klienta, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach rękojmi przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia w przypadku konsumenta i niezwłocznie w przypadku przedsiębiorcy. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury). Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na sklep@bcmnowatex.com.pl Lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.

 5. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

 8. Uszkodzenia mechaniczne odzieży spowodowane obtarciami, przetarciami z winy użytkownika nie podlegają reklamacji. Do uszkodzeń tego typu zalicza się uszkodzenia spowodowane plecakiem ,rzepem , taśmą parcianą oraz praniem z inną odzieżą .

VII

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w regulaminie. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu (sklep@bcmnowatex.com.pl) najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. 

 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

 1. zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;

 

 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: BCM Nowatex, ul.Wrzosowa 11, 62-040, Puszczykowo. Prosimy nie wysyłać paczek do Paczkomatów, ponieważ nie będą one odbierane przez pracowników firmy. Wzór oświadczenia zostanie dołączony do faktury/paragonu.

 2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.

 3. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.


 

VIII

Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sklep może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego towaru.

2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. Zwrot płatności dokonanych przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. W przypadku wątpliwości co do danych, Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


 

IX

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.

 2. Sprzedawca przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, w tym uzupełnione w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 1. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

 2. sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

 3. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 4. obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 5. marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 6. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)

 7. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)

 8. realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)

 9. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);

 10. przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).

 1. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Sprzedawcy, agenci i przedstawiciele handlowi Sprzedawcy, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.

 2. Okres przechowywania danych wynosi:

 1. w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji Konta w serwisie;

 2. w zakresie danych znajdujących się w formularzach zamówienia oraz innych nośnikach - przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;

 3. w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 1. Sprzedawca zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

 2. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

X

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BCM Nowatex

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.bcmnowatex.com.pl Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep z Konsumentów umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bcmnowatex.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Załącznik nr 1


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-    Adresat : 
B.C.M. Nowatex Adam Miśkiewicz
ul. Wrzosowa 11
62-040 Puszczykowo
fax 618193859
email sklep@bcmnowatex.com.pl

-    Ja/My.................................................... niniejszym informuję/informujemy 
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

-    Data zawarcia umowy/odbioru

..................................................

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.................................................................................................................

 

-    Adres konsumenta(-ów)

 

      ..................................................................................................................

 

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

     ..............................................................

 

-    Data:

 

     ..............................................................

-    Dane i nr rachunku do przelewu zwrotnego:

 

     ..............................................................

 

     ..............................................................

 

     ..............................................................

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Nasza firma korzysta z usługi Personalizowany Remarketing Produktowy firmy Advisable sp. z o.o., dzięki czemu użytkownikom sklepu Bcmnowatex.com.pl prezentowane są banery reklamowe z rekomendowanymi produktami. Aby możliwe było wyświetlanie spersonalizowanych reklam, strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam produktów, klikając Ten link. Więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do użytkownika oraz remarketingu możesz znaleźć na stronie Advisable.pl.